கல்வி

*என் உயிர் தமிழினமே* *24 – 1 – 2023 ; செவ்வாய்க் கிழமை ;* *திருக்குறள் ;* *அதிகாரம் ; 46 ; சிற்றினம் சேராமை ;* *குறள் ; 457 ;* *மனநலம் மன்னுயிர்க்கு ஆக்கம் , இனநலம்* *எல்லாப் புகழும் தரும்*. *விளக்க உரை ;* மக்கள் உள்ளத்தின் சிறப்பு அவர்களுக்கு மேன்மேல் உயர்ச்சியைத் தரும் , அவர்கள் சேரும் இனத்தினுடைய சிறப்பு அவர்களுக்கு எல்லாப் புகழையுந் தரும் , *அதாவது உயிர்களுக்கு* *மனது தூய்மையாக* *இருந்தால் செல்வ செழிப்பான* *வாழ்வை கொடுக்கும்* , *அவர்களோடு இணைந்து* *செயல்படுபவர்களும்* *தூய்மையாக இருந்தால்* , *அதனோடு எல்லாப்* *புகழையும் கொடுக்கும்*. *புரிந்து கொள்ளுங்கள்* *என் உயிர் தமிழினமே*. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *இப்படிக்கு* *கோகுலம் M.தங்கராஜ்*

advertisement by google

என் உயிர் தமிழினமே

advertisement by google

24 – 1 – 2023 ; செவ்வாய்க் கிழமை ;

advertisement by google

திருக்குறள் ;

advertisement by google

அதிகாரம் ; 46 ; சிற்றினம் சேராமை ;

advertisement by google

குறள் ; 457 ;

advertisement by google

மனநலம் மன்னுயிர்க்கு ஆக்கம் , இனநலம்

advertisement by google

எல்லாப் புகழும் தரும்.

advertisement by google

விளக்க உரை ;

மக்கள் உள்ளத்தின் சிறப்பு
அவர்களுக்கு மேன்மேல்
உயர்ச்சியைத் தரும் ,
அவர்கள் சேரும்
இனத்தினுடைய சிறப்பு
அவர்களுக்கு எல்லாப்
புகழையுந் தரும் ,

அதாவது உயிர்களுக்கு
மனது தூய்மையாக
இருந்தால் செல்வ செழிப்பான
வாழ்வை கொடுக்கும் ,
அவர்களோடு இணைந்து
செயல்படுபவர்களும்
தூய்மையாக இருந்தால் ,
அதனோடு எல்லாப்
புகழையும் கொடுக்கும்.

புரிந்து கொள்ளுங்கள்
என் உயிர் தமிழினமே.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
இப்படிக்கு
கோகுலம் M.தங்கராஜ்

advertisement by google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button